CHNS3607 CHINESE BUDDHIST TEXTS 翻译assignment

 • 100%原创包过,高质量代写&免费提供Turnitin报告--24小时客服QQ&微信:273427
 • Final Translation Project
   
  Section 1
   
  Below are two stories taken from a Song compilation of Buddhist tales known as the Jin’gangjingganyingzhuan金剛經感應傳. This collection is available at http://tripitaka.cbeta.org/X87n1632). The number (for example, GYZ13) indicates the order of the particular story in the collection. The number in parentheses indicates the number of characters of the particular story. Select and translate one of the tales.
   
   
  GYZ13 (177)
  p0487b01║虔思
  p0487b02║唐乾元年中。廣州僧虔惠。自幼受持 金剛經。
  p0487b03║寒暑不易。因與緇俗數十人。泛海往南安都護府。
  p0487b04║忽值風濤大作。打壞船隻。滿船人俱沒海中。
  p0487b05║唯虔惠在浪中偶遇一藂蓬蒿。自身漸至蓬蒿之上。隨浪三日三夜。
  p0487b06║方得濟岸。子細視其蒿中。乃見金剛經一卷。
  p0487b07║並無淹濕。虔惠拜受此經。精誠供養。日夜受持。
  p0487b08║年至百三十歲。端坐告終。其經本自出。香煙漸成五色雲氣。
  p0487b09║徐徐上昇天界。大德僧眾與大守官僚。遠近緇白。
  p0487b10║咸駐此處。俟經來下。至一日一夜。莫知所之矣。